Absolwenci

ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin   
tel./fax (81) 744-07-37, e-mail: poczta@lo6.lublin.eu
Adres ePUAP: /lo6lublin/SkrytkaESP

    

images/slider/6/s12.jpg

Prezes Zarządu Fundacji POSTSCRIPTUM. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku europeistyka oraz Politechniki Lubelskiej na kierunku Studia Menedżerskie, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi (Master of Business Administration) i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku studia podyplomowe o specjalności Menedżer systemów zarządzania. Z realizacją projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych związany jest od 2007 r., m.in. na stanowisku Kierownika Projektów oraz Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Działu Projektów Europejskich. W swojej pracy przy realizacji ponad 100 projektów zarządzał zespołem złożonym z ponad 50 osób.

Agata Wysocka, absolwentka klasy E o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim. Wychowawca klasy: p. mgr Wiesław Giszczak. Rok ukończenia szkoły - 1997. Magister pedagogiki i filologii angielskiej UMCS. Lublinianka związana rodzinnie z ulicą Mickiewicza i dzielnicą Dziesiąta od 1928 roku.

W 1989 r. rozpoczęła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie kierunek Pedagogika Specjalna. W 1992 r. rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - kierunek Prawo. W 1996 r. rozpoczęła aplikację prokuratorską, którą ukończyła egzaminem prokuratorskim w 1998r.

Aneta Bernat - Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Członek Zarządu Fundacji „Znam Prawo" przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Zarządzania firmą na rynku Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych" w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Aktor, ukończył  Wydział Aktorski  PWSFTviT w Łodzi, odtwórca  roli Zawiszy z Oleśnicy w trzecim sezonie serialu „Korona Królów”, zagrał również w serialach „Motyw”, „Chyłka. Zaginięcie”, „Pułapka”, „Młody Piłsudski”, „39 i pół tygodnia”, „Archiwista”.

Absolwentka VI LO w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie wydziału politologii o specjalizacji „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna". Ukończyła również studia podyplomowe z Public Relations. Uzyskała również dyplom z reżyserii filmowej na  Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Od 13 lat związana z TVP 3 Lublin jako dziennikarz i prezenter. Na swoim koncie posiada kilkaset reportaży interwencyjno- społecznych oraz felietonów o tematyce kulturalnej, newsów oraz programów publicystycznych. Prywatnie szczęśliwa żona i mama trójki wspaniałych dzieci: 3-letnich  bliźniaczek Julii i Amelii oraz 4-miesięcznego Wojtusia.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz pracownik Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zajmuje się głównie wykorzystaniem białek i hydrokoloidów polisacharydowych do poprawy właściwości funkcjonalnych wybranych produktów żywnościowych, projektowaniem nowych wyrobów oraz suplementów diety, ze szczególnym uwzględnieniem produktów dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Jest absolwentem prestiżowego programu MNISW Top 500 Innovators “Science. Management. Commercialization” na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA.

Artur Niedzielski w  2002 ukończył studia na  Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (aktualnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Specjalista w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii dziecięcej. Pełni funkcję kierownika Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej   Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie jak również ordynatora Oddziału otolaryngologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, na podstawie rozprawy "L’analyse linguistique des expressions figées latines dans les textes de loi et les textes juridiques français et polonais". Nauczyciel języka hiszpańskiego, francuskiego oraz chińskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja  w Lublinie.

Jest absolwentem 6 LO, klasa matematyczno-fizyczna, rocznik 1983. Po ukończeniu liceum rozpoczął studia na Politechnice Lubelskiej. W 1988 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka na Wydziale Elektrycznym. Po ukończeniu studiów podjął pracę na uczelni wyższej, Akademii Rolniczej w Lublinie, a następnie, w 1992 roku, na Politechnice Lubelskiej. W 1996 obronił pracę doktorską.

Uczęszczała do VI LO w latach 1989-1992 do klasy o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim, której wychowawcą był Tomasz Zięcina. Pani Kamila Kasperska-Kurzawa jest adiunktem w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie zajmuje się problematyką przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Współpracuje z opolskim radiem Doxa. Wydała książkę Włoska przestępczość mafijna. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej w Skierniewicach. Wolny czas lubi spędzać na zwiedzaniu, czytaniu, spacerach z mężem i terierem Harrym.

Absolwent VI LO w Lublinie, uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-fizycznym w latach 1984-1988. Wykładowca na Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, pełniący funkcje Kierownika Zakładu Turystyki i Rekreacji, Kierownika Studium Wychowania Fizycznego oraz Członka Senatu Uczelni.Autor programów z zakresu aktywności fizycznej oraz publikacji o sporcie i rekreacji.

Psychiatra, w trakcie specjalizacji w dziedzinie seksuologii. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - dyplom lekarza uzyskała w 2009 r. W 2010 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. W 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii – tytuł rozprawy doktorskiej: „Uzależnienie i zagrożenie uzależnieniem od Internetu u młodzieży”. W latach 2015-2018 pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Historyk, doktor Nauk Humanistycznych, Radny Rady Miasta Lublin IV kadencji. W latach 2007-2009 oraz od stycznia 2016 do dzisiaj Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy.

Nauczyciel akademicki, pracujący na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.Pracę na Wydziale Prawa i Administracji zaczął w październiku 1994 roku na stanowisku asystenta. W roku 2002 obronił rozprawę doktorską pt. „Zasada prawa do sądu w prawie polskim”. Prowadzi zajęcia na kierunku prawo, kierunku prawno-administracyjnym, bezpieczeństwie wewnętrznym, kierunku prawno-biznesowym i kierunku prawno-menadżerskim ze wstępu do prawoznawstwa, socjologii prawa, socjologii administracji, komunikacji społecznej, komunikacji w biznesie, metodologii badań nad bezpieczeństwem, w formie zarówno ćwiczeń, wykładów jak i seminariów.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Immunobiologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W swojej pracy naukowej bada mechanizmy odporności wrodzonej owadów.Drugi nurt badań stanowi charakterystyka peptydów i białek odpornościowych różnego pochodzenia oraz poznanie mechanizmów ich przeciwdrobnoustrojowego działania.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych WPiA UMCS, post-doc na Wydziale Prawa Uniwersytetu Islandzkiego w Rejkiawiku, stypendysta Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  Culture and Animals Foundation oraz Animals and Society Institute.

Anna Rodak - absolwentka VI LO w Lublinie, uczęszczała do klasy biologiczno-chemicznej w latach 1973 – 1977. Posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z lubelską oświatą.

Do VI LO chodził w latach 1984-1988, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym, której wychowawczynią była Blandyna Bartnik. Wybór tej szkoły wynikał w znacznym stopniu z faktu, że dzieciństwo i młodość spędził na Dziesiątej – dzielnicy, z której wywodziła się największa grupa uczniów liceum. Ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był nauczycielem historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, a następnie został zatrudniony w Sekcji (później Instytucie) Historii na macierzystej uczelni, gdzie także uzyskał kolejne stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego.

Jolka Sip – mówi o sobie – ''byłam dzieckiem, które większą część dzieciństwa spędziło na podwórku, ulicy...Dzięki różnym zbiegom okoliczności ( czytaj: dzięki Bogu :-)) spotkałam ludzi na swojej drodze, którzy pomogli mi odkryć zdolności, rozwijać je i iść do przodu! Urodziłam się w biednej, wielodzietnej rodzinie, w której często z rodzeństwem staraliśmy się pełnić role dorosłych, (rolę rodziców), bo taka była konieczność. Oczywiście były też nieudane próby naśladownictwa dorosłych: palenie papierosów od piątego roku życia, kradzieże owoców z cudzych ogródków... itp.
Uczennicą byłam przeciętną, piątkę miałam z wf-u, z muzyki trójkę, a w liceum groziła mi dwója z chemii i niezdanie do następnej klasy. Na szczęście Anioł Stróż czuwał nade mną, bo jestem tu, gdzie jestem''.

Absolwent VI LO w Lublinie. Uczęszczał do klasy o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim w latach 1986-1990. Następnie ukończył filologię angielską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W kolejnych latach zajmował stanowisko adiunkta w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS, a później w Instytucie Filologii Angielskiej KUL. W roku 2016 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, cztery lata później tytuł profesora. Od lat zajmuje się przekładem, tłumaczy teksty naukowo jak i dydaktycznie.

Marek Bartłomiej Wysocki (1939 - 2022†). Pułkownik Wojska Polskiego, saper, absolwent Prawa Administracyjnego. Wykładowca UMCS. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, członek Związku Piłsudczyków RP oraz Związku Inwalidów. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego w Lublinie.

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie

mgr Dariusz Pilipiec (†2022) - Mistrz kominiarski, Prezes Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie, Prezes Oddziału Lubelskiego - Krajowej Izby Kominiarzy - Stowarzyszenie Zawodowe z siedzibą w Warszawie, Wiceprezes - Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu, Wiceprezes - Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców w Lublinie.

Nauczyciel języka niemieckiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

Nauczyciel języka polskiego, egzaminator wojewódzki,  videoblogerka, która od 2014 roku prowadzi popularny kanał Youtube "Wiedza z Wami". W 2002 roku ukończyła studia polonistyczne oraz podyplomowe dziennikarskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2001 roku pracowała w agencjach PR, m.in. Tauber Promotion i Rowland Communications.

Absolwentka VI LO w Lublinie z 1973 roku oraz wieloletnia nauczycielka języka polskiego w tej szkole. W latach 1969-1973 uczęszczała do klasy „A"  Pani Profesor Blandyny Bartnik, a od 1985 roku do przejścia na emeryturę, przez prawie dwadzieścia lat, uczyła języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie .

Psycholog, psychodietetyk i doradca zawodowy,  nauczyciel przedmiotów: edukacja prozdrowotna oraz podstawy psychologii i pedagogiki w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie. Jej hobby to  podróże, ogród oraz wpływ odżywiania na zdrowie.


Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie. Ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W naszej szkole uczy następujących przedmiotów: chemia, informatyka, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa. Miłośniczka książek i pracy w ogrodzie.


Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, nauczyciel biologii.  

 

 

Absolwent VI LO w Lublinie. Uczęszczał do klasy o profilu mat-fiz w latach 1984-1988. Menedżer z obszaru rynków finansowych, pracował w bankach takich jak Raiffeisen Bank Polska SĄ i Pekao SA. Był także prezesem firmy  z obszaru bankowości inwestycyjnej Raiffeisen Investment Polska SA. Animator środowiska dealerów bankowych działający jako członek zarządu Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska.
 

Piotr Kotowski – absolwent VI LO w Lublinie (wówczas) im. Aleksandra Zawadzkiego (ani myśli wypierać się patrona, bo takiego akurat wylosował). Dalsze nauki pobierał na UMCS w Lublinie, na kierunku filologii polskiej. Animator kultury filmowej związany z Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”, gdzie prowadzi kino studyjne i DKF „Bariera”.  Publicysta filmowy, tłumacz wielu filmów wchodzących na polskie ekrany (w sumie około dwustu). Współzałożyciel firmy dystrybucyjnej Black Cat, z którą wprowadził do kin szereg ważnych tytułów współczesnego kina („Blaszany bębenek”, „Imperium zmysłów”, „Opowieści niemoralne”, „Niebo nad Berlinem”, „Przypadek Pekosińskiego”). Ekspert Stowarzyszenia Kin Studyjnych, wieloletni wiceprzewodniczący Polskiej Federacji DKF. Członek jury na międzynarodowych festiwalach filmowych (Locarno, Karlowe Wary, Czelabińsk, Planete Doc Review, Łagów). Pomysłodawca i długoletni rektor Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Dwukrotny laureat nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: za Letnią Akademię Filmową  i za DKF „Bariera”.


Absolwent VI LO, ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 2012 roku spełnia się zawodowo jako aktywny przedsiębiorca przez wiele lat skupiając się m.in. na budowaniu oraz zarządzaniu strukturami sprzedażowymi z branży OZE. Pełni także funkcję członka zarządu ogólnopolskiej spółki gdzie koordynuje prace biegłych sądowych i specjalistów z dziedzin takich jak pożarnictwo, budownictwo czy informatyka. Dzięki jego doświadczeniu, zdobytym w dotychczasowej karierze zawodowej umiejętnościom oraz współpracującym z nim zespołem, efektem pracy zarządzanej przez Piotra spółki są opinie i ekspertyzy wykonywane na potrzeby osób fizycznych, instytucji czy organów procesowych. Uważa, że kluczem do sukcesu zaangażowanie i rzetelność, jaka cechuje go zarówno w życiu zawodowym jak też osobistym.

Absolwentka VI LO w Lublinie (1987-1991 r.). Studia ukończyła w 1996 r. i rozpoczęła pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w charakterze asystenta, później adiunkta, a w chwili obecnej profesora uczelnianego, na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL, w Instytucie Nauk Biologicznych. W roku 2004 obroniła doktorat z biologii, a w roku 2015 uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Uczennica VI LO w latach 1984-1988. Uczęszczała do klasy o profilu matematyczno-fizycznym, której wychowawczynią była znakomita matematyczka Blandyna Bartnik. Ukończyła filologię polską oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała stopnie doktor i doktor habilitowanej w dyscyplinie językoznawstwo. Jest zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Profesor nauk rolniczych Akademii Rolniczej w Lublinie, na Wydziale Inżynierii Produkcji od 2003 roku. Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej spec. Agrofizyka automatyzacja procesów przemysłowych Akademii Rolniczej w Lublinie, na Wydziale Techniki Rolniczej od 1988 roku. Magister inżynier mechanik, specj. automatyka i metrologia Politechniki Warszawskiej, na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej od 1979 roku.

Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji; Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; Członek Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Profesor Krzysztof Jóźwiakowski jest absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, które ukończył w 1990 roku. Następnie w 1995 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, uzyskując tytuł zawodowy magistra geografii – specjalność hydroklimatologia. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej o specjalności inżynieria środowiska – oczyszczanie ścieków i ochrona wód, uzyskał w 2000 r. na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, o specjalności gospodarka wodno-ściekowa otrzymał w 2012 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, Przewodnicząca V Wydziału Karnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Lublinie.

Mezzosopran. Solistka Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Występuje na scenach operowych w Polsce i na świecie. Do jej głównych partii operowych należą: Carmen (Carmen); Fenena (Nabucco); Jadwiga (Straszny Dwór); Dorabella  (Cosi Fan Tutte); Cherubin (Wesele Figara) oraz wiele innych.  W jej dorobku artystycznym znajduje się również muzyka oratoryjno-kantatowa oraz pieśni.

  Dyrektor kina BAJKA w Lublinie. Przygoda z kinem rozpoczęła się w latach 80 - tych, zaraz po maturze.To wtedy brat, Roman Gutek, zatrudniał mnie do pomocy przy Warszawskim Tygodniu Filmowym, późniejszym Warszawskim Festiwalu Filmowym. Wtedy także miałem możliwość uczestniczyć w tajnych pokazach filmów w Polsce niedostępnych lub wręcz zakazanych.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin
tel./fax (81) 744-07-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.