Regulamin rekrutacji 2023/2024

ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin   
tel./fax (81) 744-07-37, e-mail: poczta@lo6.lublin.eu
Adres ePUAP: /lo6lublin/SkrytkaESP

    

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W LUBLINIE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, jako szkoła prowadzona przez Miasto Lublin bierze udział w scentralizowanej rekrutacji na mocy porozumienia między dyrektorami szkół ponadpodstawowych zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024 opracowanymi przez Kuratora Oświaty w Lublinie.


Zasady rekrutacji do klasy pierwszej VI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Lublinie są zgodne z:

 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431),
 • Zarządzenie Nr 9/2023  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.
 1. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej (szczegółowe regulacje zawarte są w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe).
 2. Kandydat do klasy pierwszej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie może uzyskać maksimum 200 punktów.
 3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

       4.  Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

       5.  Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego - mnoży się przez 0,35,

2) matematyki - mnoży się przez 0,35,

3) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,30.

 1. Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- język polski, matematyka i dwóch przedmiotów- w zależności od rozszerzenia przedmiotowego w danej klasie:
 • klasa A – geografia, język angielski
 • klasa B – historia, wiedza o społeczeństwie
 • klasa C – geografia, wiedza o społeczeństwie
 • klasa D – biologia, chemia
 • klasa E – biologia, język angielski
 • Klasa F – język angielski, biologia
 • Klasa G – język angielski, geografia
 • Klasa H - język angielski, geografia
 1. W przypadku kandydata zwolnionego z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zwust. 2 i art. 44zzust. 2 ustawy o systemie oświaty, liczbę punktów uzyskanych z przedmiotów punktowanych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia, do celów rekrutacyjnych przelicza się następująco:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty.
 1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy kryteria punktowe są niewystarczające, by dokonać wyboru określonej liczby kandydatów (wielu kandydatów z tą samą liczbą punktów), zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (w uporządkowaniu hierarchicznym):
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania;
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty;
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (w przeliczeniu na punkty);
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego;
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego.
 1. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna wyznaczyła próg punktowy decydujący o przyjęciu do klas na 90pkt.
 2. W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin
tel./fax (81) 744-07-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.