Zasady rekrutacji

images/slider/malarki.jpg

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE

w roku szkolnym 2018/2019

VI Liceum Ogólnokształcące, jako szkoła prowadzona przez Miasto Lublin bierze udział w scentralizowanej rekrutacji na mocy porozumienia między dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018 opracowanymi przez Kuratora Oświaty w Lublinie.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej VI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Lublinie są zgodne z:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017r. ) Dz.U.2017.5

- Ustawą z dnia 14 grudniam2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz. U. 2017 poz. 586.

I. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust.3 (zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

II. Kandydat do klasy pierwszej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie może uzyskać maksimum 200 punktów:

1. 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

- z języka polskiego

- z matematyki

- z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

- z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia

- z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

2. 72 punkty za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.:

języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów – w zależności od rozszerzenia przedmiotowego w danej klasie, tj:

- BANKOWOŚĆ I FINANSE (klasa A) – geografia, język angielski,

- DZIENNIKARSKO – PRAWNA (klasa B) – historia, język obcy,

- BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (klasa C) – wiedza o społeczeństwie, historia,

- MEDYCZNO – WETERYNARYJNA (klasa D) – biologia, chemia,

- PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA (klasa E) – biologia, język angielski.

Liczba punktów za ocenę z przedmiotu na świadectwie:

 • celujący - 18
 • bardzo dobry - 17
 • dobry - 14
 • dostateczny - 8
 • dopuszczający - 2

3. 28 punktów dodatkowo za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.,

- maksymalnie 13 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim,

 • finalista w konkursie przedmiotowym – 13 pkt.,
 • laureat w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 10 pkt.,
 • finalista w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.,

- maksymalnie 5 punktów (1 osiągnięcie – 3 pkt, 2 i więcej – 5 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

 • zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- 3 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:

 • działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi,
 • działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych,
 • udział w projekcie/programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

W przypadku kandydata zwolnionego z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z przedmiotów punktowanych ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia, do celów rekrutacyjnych przelicza się zgodnie z rozporządzeniem.

III. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy kryteria punktowe są niewystarczające, by dokonać wyboru określonej liczby kandydatów (wielu kandydatów z tą samą liczbą punktów), zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (w uporządkowaniu hierarchicznym):

1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania.

4. Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego.

5. Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (w przeliczeniu na punkty).

6. Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego.

7. Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego.

IV. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie wyznaczyła progu punktowego decydującego o przyjęciu do danej klasy.

V. W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin
tel./fax (81) 744-07-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.